Istorija

Kiekviename mieste ir rajone yra šeimų, kuriose girtaujama, smurtaujama, nesirūpinama vaikais, neužtikrinama jiems saugi aplinka, gyvenama skurdžiai – dėl prarasto darbo, socialinių įgūdžių stokos ar daugybės kitų priežasčių. Tokiose šeimose gyvena vaikai – dėl savo socialinio statuso dažnai patiriantys bendraamžių patyčias, nuolatinį pažeminimą mokyklose. Todėl mokykloje pradedama lankytis vis rečiau ir rečiau, blogėja akademiniai rezultatai, ima trūkinėti socialiniai ryšiai, todėl bijoma kreiptis pagalbos į klasės auklėtoją, mokyklos socialinius pedagogus, mokytojus, o ryšiai su tėvais dažniausiai yra labai silpni.
Siekiant padėti tokiems vaikams surasti saugų prieglobstį, jaukią aplinką ir kilo idėja įsteigti vaikų dienos centrą “Versmė”. Čia skatinama vaikų ir jaunimo motyvacija mokytis, ugdoma saviraiška, kūrybiniai gebėjimai, savarankiškumas, plėtojama pažintinė veikla. Per įsitraukimą į įvairius projektus formuojami vaikų socialiniai ir higienos įgūdžiai, bendruomeniškumo jausmas, o dalyvavimas savanoriškoje veikloje padeda Centrą lankantiems vaikams ir jaunimui pasijusti pilnaverčiais visuomenės nariais, augina jų savivertę ir pasitikėjimą savimi, kuria pozityvų santykį su supančia aplinka.

Kokią pagalbą šeimoms ir vaikams bei jaunimui teikiame?

Nuo pat pirmųjų veiklos metų, savo iniciatyva ėmėme organizuoti Centro lankytojams susitikimus su psichologais, socialiniais pedagogais, vaiko teisių apsaugos specialistais, aktyviais vietos bendruomenės nariais, policijos pareigūnais. Tokio pobūdžio veikla buvo siekiama pateikti informaciją visuomenei – apie vaikų dienos centrą ,,Versmė”, jo teikiamas paslaugas, supažindinti Centro lankytojus ir jų šeimos narius su pagalbą teikiančių institucijų veikla, stiprinti pasitikėjimą specialistais, galinčiais suteikti pagalbą šeimai, kuri susiduria su sudėtingomis krizinėmis situacijomis. Sulaukus didelio susidomėjimo, nuo 2012 m. ši veikla buvo stiprinama ir vykdomoma dar aktyviau – ji išsiplėtė į glaudų tarpinstitucinį bendradarbiavimą, periodiškai organizuojamus renginius rajono specialistams, diskusijas su specialistais ir visuomene pozityvios tėvystės, smurto, patyčių, prievartos, prekybos žmonėmis ir kitomis jautriomis bei aktualiomis temomis. 
Pradėtos teikti kompleksinės paslaugos smurto aukoms ir jų šeimos nariams, įtraukiant individualias psichologo, teisininko, kitų specialistų konsultacijas krizes išgyvenantiems asmenims.
Scroll to Top